اس ام اس

نظرات 2

اس ام اس 

 

* به روزها دل نبند .روزها که به فصل میرسند رنگ عوض می کنند .با شب بمان گرچه تاریک است ولی همیشه یکرنگ است.


* لنگه های چوبی در حیاطمان گر چه کهنه اند و جیر جیر میکنند اما محکم اند .خوش به حالشان لنگه همند.


* زیبا ترین شب زمین شبی پر از نگاه تو .دعای من برای تو .خدای من پناه تو .(بقیه در ادامه مطلب)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اس ام اس 


 


*دست هایت را زیر تنهاییم ستون کن که من از آوارگی بی تو بودن می ترسم .


* هرگاه صدای جدیدی سلام می کند .تپش قلب می گیرم !من دیگر کشش خداحافظی ندارم مرا ببخش که جواب سلامت را ندادم.


* بهانه ی دنیا تو را از یادم نخواهد برد من تو را در قلبم دارم نه در دنیا .


* زندگی میکنم و شاکی نیستم بر زمین خوردیم و خاکی نیستم از رفیقان دوریم ولی از یادشان غافل نیستیم .


* رسم این شهر عجیب است بیا برگردیم .قصد این قوم فری است بیا برگردیم . یک نفر بود در این شهر که ما دل به نگاهش بستیم.خنده اش سرد و غریب است بیا برگردیم.


* من که میدانم دنیا اعتباری نیست. بین مرگ و زندگی قول و قراری نیست .من که می دانم اجل ناخواسته می آید و راه فراری نیست .پس چرا یادت نباشم .


* به روزها دل نبند .روزها که به فصل میرسند رنگ عوض می کنند .با شب بمان گرچه تاریک است ولی همیشه یکرنگ است.


* لنگه های چوبی در حیاطمان گر چه کهنه اند و جیر جیر میکنند اما محکم اند .خوش به حالشان لنگه همند.


* زیبا ترین شب زمین شبی پر از نگاه تو .دعای من برای تو .خدای من پناه تو .


* می نویسم بر غبار پنجره = زندگی مال منه .چون عزیزی مثل تو یاد منه.


* شاه نشین چشم  من تکیه گاه خیال توست اگر چه دورم از تو ولی دلم به یاد توست.


* در آرزوهای خوبت مرا جاکن .چون من در زیبا ترین دعاهایم تو را یاد میکنم.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ