آیا می دانید قرآنی

نظرات 1

تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن به کار رفته است .

تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن وجود دارد

تعداد ۳۹۵۸۶ عدد کسره در قرآن به کار برده شده است.

تعداد ۱۹۲۵۳ عدد تشدید در قران به کار برده شده است


(بقیه در ادامه مطلب)

تعداد ۱۰۱۵۰۳۰ نقطه در قرآن به کار رفته است .


تعداد ۵۰۹۸ محل وقف در قرآن وجود دارد


تعداد ۳۹۵۸۶ عدد کسره در قرآن به کار برده شده است.


تعداد ۱۹۲۵۳ عدد تشدید در قران به کار برده شده است.


بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده است شیر است.


بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده است عسل است.


بزرگ ترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرف می باشد.


سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است.


سوره حمد دو بار بر پیامبر نازل شد .یکبار در مکه و یکبار در مدینه .


سوره عادیات منصوب به حضرت علی است.


در سوره نسائ به قوانین ازدواج اشاره شده است.


حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که(بسم الله الرحمن الرحیم) نوشت.


صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است.