آیا می دانید منطق چیست ؟

نظرات 2

شاگردی از استاد پرسید = منطق چیه ؟

استاد کمی فکر کرد و جواب داد = گوش کنین مثالی می زنم ... دو مرد پیش من میان . یکی تمیز و دیگری کثیف .من به اونها پیشنهاد می کنم که حمام کنن .شما فکر می کنید کدوم یک این کار رو انجام میدن ؟

هر دو شاگرد یک زبان جواب دادن =مسلما کثیفه !

استاد گفت .نه .تمیزه .. چون او به حمام کردن عادت کرده و کثیفه قدر اونو نمی دونه . پس چه کسی حمام می کنه ؟

تمیزه!

استاد = نه کثیفه چون او به حمام احتیاج داره !


(بقیه در ادامه مطلب)

شاگردی از استاد پرسید = منطق چیه ؟


استاد کمی فکر کرد و جواب داد = گوش کنین مثالی می زنم ... دو مرد پیش من میان . یکی تمیز و دیگری کثیف .من به اونها پیشنهاد می کنم که حمام کنن .شما فکر می کنید کدوم یک این کار رو انجام میدن ؟


هر دو شاگرد یک زبان جواب دادن =مسلما کثیفه !


استاد گفت .نه .تمیزه .. چون او به حمام کردن عادت کرده و کثیفه قدر اونو نمی دونه . پس چه کسی حمام می کنه ؟


تمیزه!


استاد = نه کثیفه چون او به حمام احتیاج داره !


 


و باز پرسید کدام یک از مهمانان من حمام می کنن ؟


کثیفه!


استاد =نه هر دو !تمیزه به حمام عادت داره و کثیفه به حمام احتیاج داره .خب آخرش کی به حمام میره؟


هر دو !


استاد این بار توضیح داد = نه .هیچ کدام ! چون کثیفه به حمام عادت نداره و تمیزه هم نیازی به حمام کردن نداره !


شاگردان با اعتراض گفتند = بله درسته ولی ما چطور می تونیم تشخیص بدیم ؟ شما هر بار یه چیزی میگین و هر دفعه هم درسته .


استاد در پاسخ گفت = خب پس متوجه شدید .این یعنی منطق! خاصیت منطق بسته به این است که چیزی را بخواهی ثابت کنی .