جمله ی زیبا (من مدیونم )

نظرات 4

ن مدیون کسانی هستم که بر من صبر کردند. 

()()()()()()()()

ست بگیرم و خواندن ونوشتن بیاموزم .و باز معلمانم که اشتباهاتم را با صبر و تحمل گوشزد کردند .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


استادانم که بر جهل من صبر کردند تا در رشته تحصیلیم موفق شوم .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مربیانم که صبر کردند تا بتوانم مهارت هایی برای بهتر زیستنم کسب کنم .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(بقیه در ادامه مطلب)

ن مدیون کسانی هستم که بر من صبر کردند. 

()()()()()()()()


مادرم که صبر کرد و منتظر شد تا من که یک ذره نا چیز بودم .ازعدم پا به این جهان خاکی گذاشتم ...و باز مادرم صبر کرد تا رشد کردم و بزرگ شدم ....


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


معلمم که صبر کرد تا بتوانم با دستان کوچکم قلم به دست بگیرم و خواندن ونوشتن بیاموزم .و باز معلمانم که اشتباهاتم را با صبر و تحمل گوشزد کردند .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


استادانم که بر جهل من صبر کردند تا در رشته تحصیلیم موفق شوم .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مربیانم که صبر کردند تا بتوانم مهارت هایی برای بهتر زیستنم کسب کنم .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


دوستانم که بی مهری هایم را ندید گرفتند و مرا تنها نگذاشتند و هنوز صبر می کنند.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


و خویشانم که دوری کردن از آنها را پای گرفتاری هایم گذاشتم و آنها هنوز از من سراغ می گیرند.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


و همسایگانی  که در یک کوچه هستیم و هیچ وقت حالشان را نمی پرسم و آنها بر این بی اعتنایی من صبر می کنند و باز به من احترام می گذارند.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


و ارواحی که از این دنیا رخت بر بستند .و صبر می کنند و در انتظارند که من به سراغشان روم و خیرات بدهم .


-----------------------------


نظرت چیه -تو نظرا بنویس